ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ: ᓄᓇᓂᒃ ᐊᑦᓯᖅᑐᐃᓂᖅ  

ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᑎᒍᑦ, ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖏᕐᕋᖓᑕ ᐊᕙᑖᓂᒃ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᑎᒍᑦ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᕐᓂᓴᓂᒃ ᐱᑕᓕᕐᔪᐊᒻᒪᕆᐊᓗᒻᒥᒃ. ᐱᔪᓐᓇᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕈᑎᒃᓴᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᖅ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᐅᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒍ ᑭᖑᕚᕇᓂᒃ ᑭᖑᕚᕇᓄᑦ ᑐᕌᖅᐸᓪᓕᐊᓇᓱᐊᕈᒪᔭᕗᑦ ᑲᒪᒋᓛᕈᒪᓪᓗᑎᒍᑦ ᓄᓇᓐᖑᐊᑎᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ, ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔾᔪᑎᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᓐᖑᐊᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᑐᖅᑎᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᓄᓇᓐᖑᐊᓕᐊᕆᕙᓪᓕᐊᔭᖏᑦ, ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᒍᑏᑦ Google Earth (ᖃᓪᓗᓇᐅᔨᖓᔪᑎᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ) ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᓈᑦᑎᐊᖅ ᓄᓇᓐᖑᐊᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᕕᒃᓴᐅᔪᖅ (ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᔪᓂᒃ ᖃᓪᓗᓇᐅᔨᖓᔪᑎᒍᓪᓗ).

ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᓇᓂᒃ ᐊᑦᓯᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᕝᕕᖓ ᒫᓐᓇ!